Czwartek, 15 kwietnia 2021 r.
Aktualności
Informacje prasowe
20 maja 2013, godz. 20:49:00

Projekt na remont ul. Gołębiewskiego

indeks.jpg
W dniu 17.05.2013r. PC-PROJEKT i Urząd Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy podpisały umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania remontowego pn. Remont ul. Gołębiewskiego

- ulica kategorii gminna, klasy L,
- długość odcinka ulicy około 0,130 km,

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:
1) mapy do celów projektowych,
2) projektu budowlanego wielobranżowego
3) projektów wykonawczych w branżach:
a) projekt drogowy,
b) projekt odwodnienia,
c) projekt oświetlenia
d) projekt stałej organizacji ruchu,
e) innych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia projektów np. przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej w przypadku wystąpienia kolizji.
4) Badań geotechnicznych gruntu (4 odwiertów do poziomu włączenia przykanalików do kanału miejskiego).
5) Kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót.
6) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

PC-PROJEKT