Czwartek, 15 kwietnia 2021 r.
Aktualności
Informacje prasowe
24 marca 2014, godz. 18:03:44

Dokumentacja projektowa dla przebudowy chodników i urządzenia ścieżek rowerowych na ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Wawelskiej do Lotniska Chopina

logo-ztm-zarzad-transportu-miejskiego-warszawa.jpg
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodników i urządzenia ścieżek rowerowych na ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Wawelskiej do Lotniska Chopina

W dniu 10.03.2014r. PC-PROJEKT i Zarząd Transportu Miejskiego podpisali umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodników i urządzenia ścieżek rowerowych na ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Wawelskiej do Lotniska Chopina

Przedmiot Zamówienia obejmuje:
A. Prace przygotowawcze
1. Inwentaryzacja stanu istniejącego.
2. Uzyskanie warunków technicznych dla budowy lub przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej.
3. Pozyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych.
4. Pozyskanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów.
B. Prace projektowe
1. Projekt budowlany
2. Projekty wykonawcze
1) Projekt drogowy
2) Projekt stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniem Inżyniera Ruchu m st. Warszawy
3) Uzgodniony i zatwierdzony projekt sygnalizacji świetlnej
4) Uzgodniony projekt elektryczny instalacji sygnalizacji świetlnej
5) Inwentaryzacja zieleni i jej gospodarka wynikająca z projektu
6) Projekt zieleni wraz z detalami uzgodniony z Zarządem Oczyszczania Miasta
7) Projekty związane z usunięciem kolizji
8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
9) Przedmiary robót
8) Materiały przetargowe dla potrzeb wyłonienia wykonawcy robót budowlanychPC-PROJEKT