Czwartek, 15 kwietnia 2021 r.
Aktualności
Informacje prasowe
14 marca 2015, godz. 09:35:00

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Zakopiańskiej i Szczuczyńskiej

indeks.jpg
W dniu 5 lutego 2015r. Dzielnica Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy i firma PC-PROJEKT podpisali umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Zakopiańskiej i Szczuczyńskiej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Zakopiańskiej i Szczuczyńskiej, o długości 395 i 135 m (łączna długość 530 m). Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie nawierzchni jezdni asfaltobetonowej, budowę chodników z płyt chodnikowych betonowych 30x30x5 cm i wjazdów z kostki betonowej, zaprojektowanie odwodnienia, oświetlenia, urządzenia zieleni drogowej, usunięcia kolizji i zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych.

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego i projektów branżowych wykonawczych, stanowiących podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę.
Opracowanie projektowe obejmuje:
a) opracowanie mapy do celów projektowych,
b) plan BIOZ – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego,
c) opracowanie mapy ewidencyjnej z wypisem dla działek ewidencyjnych, wchodzących w zakres opracowania oraz działek sąsiednich,
d) opracowanie dokumentacji geotechnicznej (badania gruntowo-wodne),
e) opracowanie i uzgodnienie na naradach koordynacyjnych (dawniej ZUDP) projektu zagospodarowania terenu,
f) uzgodnienie projektu z konserwatorem zabytków
g) inwentaryzacja i waloryzacja zieleni,
h) kompleksowa analiza sieci uzbrojenia podziemnego i wykonanie projektów usunięcia wszystkich kolizji,
i) opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
j) przygotowanie ew. porozumień lub umów z gestorami urządzeń podziemnych na usuwanie kolizji,
k) opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla wszystkich branż występujących w dokumentacji.

Dokumentacja projektowa:
a) projekt budowlany i projekty wykonawcze branżowe z załączonym planem BIOZ, należy opracować i przekazać Zamawiającemu w 6 egz.,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 3 egz.,
c) opinię z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP) wraz z załącznikiem mapowym należy opracować i przekazać Zamawiającemu w 2 egz.,
d) mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów w 2 egz.,
e) kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,
f) przedmiary robót w 3 egz.,

Termin wykonania do dnia 15 września 2015 r.

PC-PROJEKT