Czwartek, 15 kwietnia 2021 r.
Aktualności
Informacje prasowe
14 marca 2015, godz. 09:58:40

Opracowanie dokumentacji projektowych dróg rowerowych w ulicy Belwederskiej i Stanów Zjednoczonych

logo-ztm-zarzad-transportu-miejskiego-warszawa.jpg
W dniu 25 lutego 2015 r. firma PC-PROJEKT i Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie podpisali umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla:
- remontu drogi dla rowerów na ul. Belwederskiej od ul. Bagatela do ul. Dolnej,
- drogi dla rowerów na al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramskiej, po południowej stronie jezdni, na odc. od Wału Miedzeszyńskiego do ul. Poligonowej,
- drogi dla rowerów na al. Stanów Zjednoczonych, po północnej stronie jezdni, na odc. od Wału Miedzeszyńskiego do ul. Grenadierów.


Projekt będzie obejmował remont drogi dla rowerów na ul. Belwederskiej, po zachodniej stronie jezdni, na odc. od ul. Bagatela do ul. Dolnej, wraz z remontem chodników, w tym:
a) remont drogi dla rowerów z dostosowaniem do wymogów wynikających z przepisów nadrzędnych, z wyłączeniem odcinków w rejonie skrzyżowań z ul. Spacerową, Nabielaka i Dolną realizowanych w ramach odrębnego opracowania;
b) uwzględnienie połączeń z układem lokalnym, w szczególności z ul. Piaseczyńską i ul. Nabielaka;
c) wyznaczenie lokalizacji urządzeń obsługujących ruch rowerowy, w szczególności parkingów rowerowych i punktów pomiaru ruchu rowerowego;
d) modernizację chodników w pasie drogowym;
e) przebudowę zjazdów i skrzyżowań z ulicami poprzecznymi;
f) uzupełnienie zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów;

Projekt będzie obejmował drogę dla rowerów na al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramskiej, po południowej stronie jezdni, na odc. od Wału Miedzeszyńskiego do ul. Poligonowej, wraz z remontem chodników, w tym:
a) budowę drogi dla rowerów z wykorzystaniem istniejących terenów zieleni i chodników;
b) uwzględnienie połączeń z układem lokalnym, w szczególności z ul. Afrykańską, terenami nad Jeziorem Gocławskim i ul. Ostrzycką;
c) wyznaczenie lokalizacji urządzeń obsługujących ruch rowerowy, w szczególności parkingów rowerowych i punktów pomiaru ruchu rowerowego;
d) modernizację chodników w pasie drogowym z separacją od ruchu rowerowego;
e) przebudowę zjazdów i skrzyżowań z ulicami poprzecznymi;
f) uzupełnienie zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów;
g) dostosowanie przystanków autobusowych do wymagań funkcjonalno-ruchowych, w tym korektę geometrii i modernizację peronów przystankowych.

Projekt będzie obejmował drogę dla rowerów na al. Stanów Zjednoczonych, po północnej stronie jezdni, na odc. od Wału Miedzeszyńskiego do ul. Grenadierów, wraz z remontem chodników, w tym:
a) budowę drogi dla rowerów z wykorzystaniem istniejących terenów zieleni i chodników;
b) uwzględnienie połączeń z układem lokalnym, w szczególności z ul. Wandy, Kanałem Wystawowym, ul. Kinową, ul. Wzorcową i ul. Międzyborską;
c) wyznaczenie lokalizacji urządzeń obsługujących ruch rowerowy, w szczególności parkingów rowerowych i punktów pomiaru ruchu rowerowego;
d) modernizację chodników w pasie drogowym z separacją od ruchu rowerowego;
e) przebudowę zjazdów i skrzyżowań z ulicami poprzecznymi;
f) uzupełnienie zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów;
g) dostosowanie przystanków autobusowych do wymagań funkcjonalno-ruchowych, w tym korektę geometrii i modernizację peronów przystankowych.

HARMONOGRAM PRAC
A. Prace przygotowawcze – zakończenie miesiąc od podpisania Umowy
1. Inwentaryzacja stanu istniejącego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji elementów stojących w kolizji z projektowanymi rozwiązaniami (np. obiektów mostowych, latarni, wiat, kiosków, słupów sygnalizacji świetlnej, włazów,
wpustów itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w inwentaryzacji.
2. Szczegółowa inwentaryzacja zieleni (drzewa, krzewy, wiek, obwód, stan zdrowia, posusz, system korzeniowy, zasięg i rzędne spodu korony itp.)
3. Przygotowanie mapy do celów projektowych.
4. Pozyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z ewidencji gruntów.
5. Uzyskanie warunków technicznych dla budowy lub przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej.
6. Uzyskanie informacji o zajęciach terenu, umowach, gwarancjach, wydanych decyzjach na przebudowę pasa drogowego itp. od zarządców pasa drogowego.
B. Prace projektowe – etap I – zakończenie 3 miesiące od podpisania Umowy
1. Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu zawierającego elementy projektowane oraz pełną informację na temat istniejących elementów w pasie drogowym, w szczególności zwymiarowane elementy infrastruktury, sieci, zieleń,
rozwiązania wysokościowe itp.
2. Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców zorganizowanym przez Zamawiającego.
3. Złożenie projektu zagospodarowania terenu do opinii do geometrii Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy.
4. Przygotowanie i złożenie do uzgodnienia z zarządcą (zarządcami) zieleni projektu gospodarki zielenią
5. Przygotowanie i złożenie do uzgodnienia z zarządcą drogi przekrojów oraz konstrukcji nawierzchni.
C. Prace projektowe – etap II – zakończenie 6 miesięcy od podpisania Umowy
1. Uzyskanie opinii do geometrii Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy.
2. Uzgodnienie projektu gospodarki zielenią z zarządcą (zarządcami) zieleni.
3. Uzgodnienie przekrojów oraz konstrukcji nawierzchni z zarządcą drogi.
4. Przygotowanie planu sytuacyjnego zawierającego profile podłużne, profile poprzeczne oraz plan warstwicowy w obrębie skrzyżowań.
5. Wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu
6. Uzyskanie opinii do planowanych przesadzeń, wycinek i nasadzeń zieleni – od właściciela terenu oraz organu zarządzającego zielenią.
7. Uzyskanie opinii Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w zakresie projektowanych rozwiązań, w szczególności
w zakresie elementów małej architektury, rodzaju wygrodzeń itp.
8. Przygotowanie dokumentacji dla wykonawców:
(1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż
(2) Przedmiary robót - zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw (w oparciu o KNNR) do ustalenia szczegółowego opisu robót, sporządzone na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
(3) Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy

Dokumentacja projektowa:
1. Mapa do celów projektowych – w 1 egz.
2. Projekt budowlany – w 4 egz. w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie
3. Projekt wykonawczy – w 3 egz.
4. Projekt organizacji ruchu – w 3 egz., w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie i zatwierdzenie
5. Projekt gospodarki zielenią – w 3 egz.
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż – 3 egz.
7. Przedmiary robót – 3 egz.
8. Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy – po 2 egz.
9. Materiały do zgłoszeń budowlanych

Termin realizacji do 25 sierpnia 2015 r.

PC-PROJEKT