Czwartek, 15 kwietnia 2021 r.
Aktualności
Informacje prasowe
22 marca 2015, godz. 12:03:40

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym przy Parku Praskim wzdłuż Al. Solidarności

logo-ztm-zarzad-transportu-miejskiego-warszawa.jpg
W dniu 17 marca 2015 r. firma PC-PROJEKT i Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie podpisali umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym przy Parku Praskim wzdłuż Al. Solidarności (po stronie północnej) od istniejącej drogi dla rowerów do ul. Wybrzeże Szczecińskie.

Projekt będzie obejmował w szczególności:
· rozwiązanie organizacji ruchu (w tym kwestii parkowania) w rejonie Placu Weteranów 1863 Roku
· zaprojektowanie wspólnego ciągu pieszo-rowerowego od zatoki parkingowej do istniejącego chodnika przy ul. Wybrzeże Szczecińskie
· zaprojektowanie uzupełnienia nawierzchni oraz przebiegu w miejscu połączenia z podwójną aleją parkową

HARMONOGRAM PRAC
A. Prace przygotowawcze – zakończenie miesiąc od podpisania Umowy
1. Inwentaryzacja stanu istniejącego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji elementów stojących w kolizji z projektowanymi rozwiązaniami (np. obiektów mostowych, latarni, wiat, kiosków, słupów sygnalizacji świetlnej, włazów,
wpustów itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w inwentaryzacji.
2. Szczegółowa inwentaryzacja zieleni (drzewa, krzewy, wiek, obwód, stan zdrowia, posusz, system korzeniowy, zasięg i rzędne spodu korony itp.)
3. Przygotowanie mapy do celów projektowych.
4. Pozyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z ewidencji gruntów.
5. Uzyskanie warunków technicznych dla budowy lub przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej.
6. Uzyskanie informacji o zajęciach terenu, umowach, gwarancjach, wydanych decyzjach na przebudowę pasa drogowego itp. od zarządców pasa drogowego.
B. Prace projektowe – etap I – zakończenie 3 miesiące od podpisania Umowy
1. Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu zawierającego elementy projektowane oraz pełną informację na temat istniejących elementów w pasie drogowym, w szczególności zwymiarowane elementy infrastruktury, sieci, zieleń,
rozwiązania wysokościowe itp.
2. Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców zorganizowanym przez Zamawiającego.
3. Złożenie projektu zagospodarowania terenu do opinii do geometrii Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy.
4. Przygotowanie i złożenie do uzgodnienia z zarządcą (zarządcami) zieleni projektu gospodarki zielenią
5. Przygotowanie i złożenie do uzgodnienia z zarządcą drogi przekrojów oraz konstrukcji nawierzchni.
C. Prace projektowe – etap II – zakończenie 6 miesięcy od podpisania Umowy
1. Uzyskanie opinii do geometrii Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy.
2. Uzgodnienie projektu gospodarki zielenią z zarządcą (zarządcami) zieleni.
3. Uzgodnienie przekrojów oraz konstrukcji nawierzchni z zarządcą drogi.
4. Przygotowanie planu sytuacyjnego zawierającego profile podłużne, profile poprzeczne oraz plan warstwicowy w obrębie skrzyżowań.
5. Wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu
6. Uzyskanie opinii do planowanych przesadzeń, wycinek i nasadzeń zieleni – od właściciela terenu oraz organu zarządzającego zielenią.
7. Uzyskanie opinii Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w zakresie projektowanych rozwiązań, w szczególności
w zakresie elementów małej architektury, rodzaju wygrodzeń itp.
8. Przygotowanie dokumentacji dla wykonawców:
(1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż
(2) Przedmiary robót - zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw (w oparciu o KNNR) do ustalenia szczegółowego opisu robót, sporządzone na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
(3) Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy

Dokumentacja projektowa:
1. Mapa do celów projektowych – w 1 egz.
2. Projekt budowlany – w 4 egz. w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie
3. Projekt wykonawczy – w 3 egz.
4. Projekt organizacji ruchu – w 3 egz., w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie i zatwierdzenie
5. Projekt gospodarki zielenią – w 3 egz.
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż – 3 egz.
7. Przedmiary robót – 3 egz.
8. Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy – po 2 egz.
9. Materiały do zgłoszeń budowlanych

Termin realizacji do 17 września 2015 r.

PC-PROJEKT