Czwartek, 15 kwietnia 2021 r.
Aktualności
Katalog oferowanych usług
Projekty organizacji ruchu:
 • projekty stałej organizacji ruchu,
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu (zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym),
 • inwentaryzacja elementów pasa drogowego m.in. oznakowania poziomego i pionowego,
 • uzyskanie opinii i uzgodnień (Zarządcy Dróg, Policja),
 • zatwierdzenia projektu (Inżynier Ruchu m.s.t Warszawy, Starostwa Powiatowe, Urząd Marszałkowski, GDDKiA)

Projekty budowlane i wykonawcze
oraz koncepcje:
 • projekty budowlane i wykonawcze oraz koncepcje programowe: dróg, ulic, zjazdów, parkingów, placów, chodników i ścieżek rowerowych, przystanków oraz pętli autobusowych, stacji paliw, MOP oraz OUA,
 • projekty zagospodarowania terenu,
 • projekty przepustów,
 • pomiary w terenie,
 • inwentaryzacje elementów pasa drogowego m.in. oznakowania poziomego i pionowego,
 • oceny stanu technicznego dróg oraz przepustów,
 • badania nawierzchni drogowych wraz z projektowaniem wzmocnień konstrukcji,
 • sprawdzanie komputerowe przejezdności na skrzyżowaniach i zjazdach,
 • dokumentacje przetargowe,
 • przedmiary, kosztorysy ofertowe i inwestorskie,
 • specyfikacje techniczne,
 • uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opinie komunikacyjne, opinie ZUD, pozwolenia wodnoprawne, decyzje o lokalizacji zjazdu, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na budowę oraz decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
 • współpraca z geodetami, geologami i projektantami branżowymi,


Programy funkcjonalno-użytkowe:

 • program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych,


BRD czyli bezpieczeństwo ruchu drogowego:

  • oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego,


  Nadzory autorskie:

  • stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
  • uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.


  Doradztwo techniczne:

  • ocena możliwości zastosowania określonych rozwiązań technicznych,
  • doradztwo w zakresie procedur administracyjnych,
  • opinie techniczne.